Kondens och fukt


Eldnings olja består till cirka 85% av kol och 10% av väte samt av en del andra ämnen, bland annat svavel. När oljan förbränns bildas koldioxid och vatten. Man kan lite förenklat säga att det bildas cirka en liter vatten för varje kilo olja som förbränns. Det innebär för många fastigheter att man varje dygn ska transportera mellan tio och tjugo liter vatten genom skorstenen. Det blir cirka hundra liter i veckan eller fyra hundra liter på en månad. Ställt i det perspektivet så kan man lättare förstå problematiken runt kondens.

Kondens uppstår om temperaturen på rökgaserna blir för låg. Detta står alltid i konflikt med att låga rökgastemperaturer också är lika med en låg oljeförbrukning. Ju mindre värme som försvinner ut genom skorstenen desto lägre oljeförbrukning. Nu är det ju inte allt vatten som blir kvar i skorstenen i form av kondens. Men det räcker med att en del vatten blir kvar inne i skorstenen, för att det efter en tid blir problem.

Ovan nämnda är det sätt på vilket fukt bildas i skorstenen vid olja eller gaseldning. Det andra och vanligaste är att man har ändrat på husets uppvärmning. Idag är det många småhus som nyligen har eller kommer att gå över från olja till annan uppvärmning. Med det menas Värmepump, Fjärrvärme eller Elvärme. När man monterar bort oljepannan tar man också bort husets hjärta, det är nämligen pannan som driver husets ventilation. När man eldar så värmer man skorstenen och därmed också luften som finns i alla ventilations kanaler. När luften i dom blir varm så stiger den och man får ett självdrag av luft genom huset. Tar man bort pannan så blir den fuktiga inomhusluften kvar i huset och skorstenen.

Till detta kommer sedan allt regnvatten som pannan tidigare har torkat, genomsnittet för Sverige är ca: 600 liter regnvatten per kvadratmeter och år. Är toppen av skorstenen fuktig och blöt så blir ventilationen genom skorstenen i stort sett obefintlig. Tvärtom så kan det bli riktigt otäckt med olika typer av svampar och mögel som trivs i en fuktig och kalkrik miljö. Dessa kan sedan sprida porer och odörer när luften går ”fel” väg genom skorstenen. Hussvamp behöver vatten och kalk för att växa, därför börjar den växa i närheten av murar med kalkhaltigt murbruk. Det kan gå ruskigt fort, upp till en halv centimeter på ett dygn. Har hussvampen fått fäste måste man ta bort allt byggnadsmaterial som är angripet plus sånt som finns i närheten.

En fuktig skorsten vittrar och fryser med tiden sönder och stenar faller ned och täpper till i kanalerna

Många gånger har fastighetsägaren varit helt omedveten om detta med kondens, mögel eller svamp. Ingen anmärkning har gjorts av sotaren, därför är det viktigt att man själv försöker ha koll på sin anläggning. En kondens eller fukt skada kan bli både dyr och besvärlig att reparera.

Bästa sättet att gardera sig vid oljeeldning är montera in ett typgodkänt syrafast rör, av lämplig storlek och fabrikat. Man kan också få bort kondensen genom andra åtgärder, så som att höja rökgas temperaturen. Eller späda ut dom fuktiga rökgaserna med friskluft. Antingen montera en rökgas fläkt eller en vanlig draglucka i pannrummet. Det finns ytterliggare knep som man kan ta till, men ovan nämnda är dom bästa.

För Husägare som slängt ut pannan gäller framför allt ett skydd över skorstenen, i källaren kan man sätta upp ett extra element och en luftavfuktare. Värmepump, elvärme, fjärrvärme Efter bara något år kan en värmepanna inklusive skorsten bli förstörd genom att inte användas. Det säger man på skorstens Fejarmästarnas-riksförbund. Det är framför allt korrosions skador på pannor och stålrör respektive fuktskador på murade skorstenar som uppstår då dessa ej används. Detta är en omfattande kapital förstöring , som ej täcks av några försäkringar. Hur skadan uppstår. När man eldar med olja eller fastbränsle så luftas immkanalerna och murstocken torkas av den heta rökgasen. Skorstensfejaren gör flera gånger om året sin tekniska tillsyn av panna och skorsten. Men i och med övergången till annan uppvärmning ,så upphör ovan nämnda faktorer. Fukt tränger då ner i systemet, korrosions skador uppstår i pannan och stålskorstenar. I murade skorstenar blir teglet fuktigt och kan sprängas sönder vid köldgrader. Skorstenen vittrar sönder när den konstant utsätts för fukt. Åtgärder. Det finns en rad åtgärder som man kan vidta för att förhindra skador på anläggningen. Pannan måste göras plåt ren och därefter rostskyddas. Oljebrännaren bör plomberas för att förhindra olycka. Skorstenen som är mest känslig måste skyddas. Dels med någon form av regn skydd, samt att rökkanaler och immkanaler ventileras kontinuerligt. Dessa åtgärder är många gånger en billig kostnad, i relation till en förstörd anläggning.

Så tveka inte ta kontakt med Vedon för information och hjälp.